ÁSZF

 

1

 

 Rent-Car-Go Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1184 Budapest, Aranyeső utca 8.

Tel: 06-70-850-7770

Gépjárműkölcsönzés

Általános Szerződési Feltételek

 

Amely alapján a Rent-Car-Go Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Bérbeadó a bérleti szerződésben, valamint az alábbiakban meghatározott feltételekkel bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a bérleti szerződésben megjelölt gépjárművet.

 1. Bérbeadó a gépjárművet közúti közlekedésre alkalmas állapotban, kenőanyaggal és üzemanyaggal feltöltve, a szükséges tartozékokkal együtt, az Állapotlap alapján adja át. Bérlő a gépjárműért teljes felelősséggel tartozik, és azt a jogszabályok által előírt engedélyekkel, illetve feltételek szerint használhatja.
 2. A gépjárművet kizárólag a bérleti szerződésben feltüntetett, Bérbeadó által feljogosított személyek vezethetik. A gépjárművet csak 21. életévet betöltött, érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel és legalább 3 éve érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személyek vezethetik.
 3. A gépjármű bérlésének feltétele magánszemély esetén, hogy Bérbeadó a szerződés megkötésekor Bérlő hitelkártyáján – kategóriától függően – letéti díjat köt le. Egyedi megegyezés alapján a bérlő a letéti díjat készpénzben is leteheti, melyet a bérbeadó átvételi elismervény ellenében vesz át. A letéti díj összegét külön táblázat tartalmazza.
 4. A gépjármű bérlésének feltétele gazdasági társaság esetén megegyezik a magánszemélyekkel szemben támasztott feltételekkel, azonban, ha a Bérlő 3 évnél régebben működő gazdasági társaság, a kauciót készpénzben is leteheti Bérbeadónál, a társaság hivatalos okmányainak (30 napnál nem régebbi Cégkivonat, Cégbírósági bejegyzés, Társasági Szerződés, a társaság nevében aláírásra jogosult Aláírási Címpéldányának eredeti példányai, adószám) bemutatását követően. Jelen bérleti szerződés alapján a cégszerűen aláíró személy egyben kézfizető kezességet vállal a bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettségek azonnali teljesítésére.
 5. Tilos a gépjárművet másnak bérbe-, kölcsönadni, vagy azt vezetésre nem jogosult személynek átadni. Tilos továbbá a gépjárművet alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek a vezetést átengedni. Tilos a gépjárművet vontatásra, versenyzésre, oktatásra, illetve bármely rendeltetéstől eltérő tevékenységre használni. A fentiekben említett esetekből származó költségeket a Bérlő teljességgel megtéríteni köteles.
 6. Bérbeadó indoklás nélkül megtagadhatja a gépjármű bérbeadását, ha a bérleti díj megfizetését, a gépkocsi rendeltetésszerű használatát, illetve annak állagának megóvását nem látja biztosítottnak.
 7. Ha a gépjárműbérlést Bérlő előzetesen rendeli meg, és azt Bérbeadó visszaigazolja, Bérbeadó a bérleti időtartam kezdetekor a megrendelésben szereplő gépjárművet köteles bérbe adni a Bérlőnek. Ha a bérleti időtartam kezdetekor az adott gépjármű nem áll rendelkezésre, Bérbeadó a megrendelt jármű kategóriájával megegyező, vagy egy magasabb kategóriájú járművet köteles biztosítani az eredetileg megrendelt gépjármű bérleti díjáért.
 8. Bérbeadó az érvényes árlista alapján adja bérbe a gépjárművet, de fenntartja magának azt a jogot, hogy a díjtételeket – Bérlő előzetes értesítésével – módosíthassa. Bérlő a bérleti díj emelkedése esetén a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.

2

 

 

 1. A jelen szerződés alapján egy bérleti nap 24 órából áll, mely a bérleti szerződésben feltüntetett időpontban kezdődik. A bérlet minimális időtartama egy nap, türelmi idő – késedelem esetén – két óra.
 2. Bérlő a szerződést lejárta előtt meghosszabbíthatja a Bérbeadóval történt előzetes egyeztetéssel, de ezen szándékát a bérleti időtartam lejárta előtt legalább 24 órával személyesen, telefonon, telefaxon vagy e-mailben be kell jelentenie. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak akkor válik érvényessé, ha azt Bérbeadó írásban (telefaxon vagy e-mailben) visszaigazolja. Bérbeadó a szerződést meghosszabbítani nem köteles. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, a szerződés automatikusan és azonnali hatállyal érvényét veszti.
 3. Bérlő a bérleti díjat Bérbeadó számlája alapján készpénzben vagy hitelkártyájával tartozik – egyéb megállapodás híján – a bérlet lejártakor megfizetni. Jogi személy 8 napon belül átutalással fizethet, ha ezen szándékát megrendeléskor már Bérbeadóval előzetesen egyeztette.
 4. Bérlő a szerződés megkötésekor letétet helyez el Bérbeadónál, mely a bérelt gépjárműre meghatározott letétből és a várható bérleti díjból áll. Bérlő a letéttel felel a gépjárműben bekövetkezett és más által nem térített károkért. A letéti díj Bérlő önhibájából bekövetkezett kár esetén a biztosító által nem fedezett, Bérbeadónak okozott teljes kár (ittas vezetés, nem rendeltetésszerű használat, szándékos károkozás, stb.) fedezésére való elszámolás alapjául szolgál. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó jogosult kárai teljes rendezéséig a letétet visszatartani, illetve abból kárigényét kielégíteni. Ha Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak jelen szerződésben előírt módon visszaszolgáltatja, és a kiadott számlán szereplő végösszeget maradéktalanul megfizeti, a bérlet lejártakor Bérbeadó a letétet Bérlőnek visszafizeti.
 5. EU-béli állampolgár a bérleti díjakon felül köteles megfizetni a mindenkori általános forgalmi adót is. A bérleti díj – korlátlan km-felhasználás mellett – tartalmazza a rendeltetésszerű használattal kapcsolatos karbantartási és javítási költségeket. A bérleti időtartam alatt felmerülő minden egyéb költség Bérlőt terheli.
 6. Ha Bérlő a bérleti díjat határidőre nem fizeti meg, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani és a gépjárművet, Bérlő költségére elszállítani. Bérlő hozzájárul, hogy a bérleti díjat esedékességének lejárta után Bérbeadó inkasszóval, illetve azonnali beszedési megbízással kapja meg. Fizetési késedelem esetén Bérbeadót a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat illeti meg. Bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződésben feltüntetett bérleti időszak leteltekor és annak meg nem hosszabbítása esetén, Bérbeadó 24 óra elteltével jogosult a gépjárművet visszaszármaztatni, melynek minden költsége Bérlőt terheli.
 7. Biztosítási díj a bérbe adott gépjárműre megkötött teljes körű CASCO biztosítását jelenti. A biztosítás kizárólag a gépjárművet biztosítja, ami nem vonatkozik a gépjárműben utazókra és csomagjaikra. Extra biztosítás minden utasra megköthető.
 8. Ha a gépjármű megrongálódik, vagy töréskárt szenved és a keletkezett kár helyreállítását harmadik személy felelősségbiztosítása alapján teljes egészében nem lehet rendezni, Bérlő önrészként a javítási számlában feltüntetett értéknek a 10 %-át, de minimum 50.000- Ft-ot (önrész) köteles Bérbeadónak legkésőbb a javításról szóló számla átvételekor megfizetni. Üvegkár esetén a kárösszeg 20 %-a terheli Bérlőt. A gépjármű ellopása esetén Bérlő önrészként a gépjármű eltulajdonításkori bruttó árának 10%-át köteles Bérbeadónak megfizetni a nyomozás lezárásáról szóló határozat átvételét követő 8 napon belül, ameddig Bérbeadó a letéti díjat visszatarthatja. Kérjük, hogy a gépjármű iratait ne hagyja a gépkocsiban, azokat mindig vegye ki, tartsa magánál és az ajtók, ablakok zárt állapotáról győződjön meg, ne hagyjon értékeket

3

 

 

látható helyen a gépjárműben! Azon káreseményeknél, melyeknél a biztosító társaság a kártérítés során levonással él, vagy azt nem téríti, úgy a meg nem térített összeget Bérlő köteles átvállalni.

 1. A CASCO biztosítás nem érvényes az Európán kívüli országokban, a volt szovjet tagállamok, valamint háborús helyzettel sújtott területeken. A CASCO biztosítás kizárólag Magyarországon és a határátlépési engedélyben megjelölt országokban érvényes. Engedély nélküli terület esetén a Bérlő a kár teljes összegével felel.
 2. Bérlő a gépjárművet kizárólag Magyarország területén használhatja. Bérlő a gépjárművet csak Bérbeadó előzetes hozzájárulásával viheti külföldre, ha ezt a szándékát a bérleti szerződés megkötésekor bejelentette. Bérbeadó a gépjármű külföldre való kivitelének engedélyezését – indoklás nélkül – megtagadhatja. Bérlő tudomásul veszi, hogy az esetleges műszaki mentés a távolság arányában késedelmes lehet.
 3. Személyi sérüléssel vagy 50.000.- Ft meghaladó anyagi kárral járó baleset, lopás, vagy feltörés esetén Bérlő köteles rendőri intézkedést kérni, és eljárást kezdeményezni. Ha a balesetben résztvevő külföldi állampolgár, a rendőri intézkedés minden esetben kötelező.
 4. A gépjármű rendeltetésszerű használata közben fellépő műszaki meghibásodást, illetve az azt ért baleset esetén Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeadót értesíteni, és egyben – az elvárhatóság mértékében – Bérbeadó költségén a jármű biztonságos elhelyezéséről gondoskodni. Ha az elszenvedett baleset következtében a gépjármű átmenetileg használhatatlanná válik, Bérbeadó változatlan feltételekkel köteles másik gépjárművet Bérlő részére biztosítani. Okozott, illetve CASCO-s káreseményt követően, a cseregépjármű kizárólag az önrész megfizetése után bocsátható Bérlő rendelkezésére a kiszállítási költségek Bérlő általi átvállalása mellett.
 5. Bérbeadó hozzájárulása nélkül – eltekintve az üzemszerű működéssel együtt járó folyadékszint utántöltésektől, illetve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítástól – (pl. olajutántöltés, defektelhárítás) Bérlő javítást NEM végezhet, vagy végeztethet. Az ezzel kapcsolatos minden költség és veszélyviselés a Bérlőt terheli. Bérbeadó Bérlő bejelentését követően köteles a gépjármű hibájának elhárításáról, a lehetőségek szerinti sürgősséggel gondoskodni. Bérbeadó a gépjármű sérüléséből vagy meghibásodásából eredő károkért felelősséget nem vállal. A Bérbeadó az engedélyezett hibaelhárítás költségeit a nevére kiállított számla ellenében, és legfeljebb 50.000.- FT összegig vállalja.
 6. Bérlő köteles a szerződéskötéskor meghatározásra kerülő kilométer számláló állásánál – de legalább havonta egyszer – a gépjárművet Bérbeadó telephelyén felülvizsgálatra bemutatni. Ha Bérlő ezen revíziós kötelességét elmulasztja, a tűrés túllépését követően minden megkezdett száz kilométer után az adott gépjármű normál napi kategória díját tartozik megfizetni, valamint viselni tartozik még a túllépéssel okozott minden kár is. Revízióra leadott gépjármű helyett – ha a felülvizsgálat időtartama a hat órát meghaladja – Bérbeadó Bérlőnek cseregépjárművet biztosít, ha a revízióra való jelentkezést legalább 72 órával előbb a Bérlő jelezte.
 7. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni. Az ettől eltérő eljárása kapcsán történő nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.
 8. Bérlő köteles a gépjárművet, annak tartozékait és okmányait a legnagyobb gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a gépjármű forgalmi engedélyét és

4

 

 

kulcsait mindig magánál tartani. Lopás esetén a gépjármű teljes értékét köteles Bérlő megfizetni, ha a lopás bejelentését követően nem tudja felmutatni a gépjármű eredeti kulcsát, a riasztó kapcsolót és forgalmi engedélyét, kivéve, ha bizonyítja, hogy ezek bűncselekmény útján kerültek ki a birtokából, mert akkor a biztosító vállal felelősséget. Az indítókulcs, a forgalmi engedély, illetve a rendszám elvesztése esetén a pótlásukkal kapcsolatosan felmerülő összes költség Bérlőt terheli.

 1. Bérlő köteles a gépjárművet a bérlet lejártakor a szerződésben meghatározott helyen, időben és az üzlet nyitvatartás ideje alatt, az átvett összes tartozékkal – a normál elhasználódást kivéve – az átvételkori állapotnak megfelelően visszaszolgáltatni. Ha visszavételkor a bérelt gépjármű tartozékai hiányoznak, azok értékét Bérlő köteles megfizetni. Ha Bérlő a gépjárművet késve adja vissza, minden megkezdett nap után egy nap bérleti díjat kell megfizetnie.
 2. Bérlő a járművet kizárólag a Rent-Car-Go Autókölcsönző és Szolgáltató Kft. munkatársainak adhatja vissza, azt szervizben, repülőtéren, szállodai portán, harmadik személynek stb. nem adhatja le.
 3. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) a Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési eljárásokkal kapcsolatosan, illetve engedélyezi, hogy a büntetés összege hitelkártyáján bármikor (akár utólag is) leterhelésre kerülhessen külön hozzájárulása nélkül.
 4. Felek a bérleti szerződésből eredő bármely vitás kérdéseket tárgyalás útján, egyezségre törekedve próbálják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, peres eljárás esetére kikötik a Magyar Kereskedelmi Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság (Budapest) kizárólagos illetékességét és a magyar jog alkalmazását. Felek alávetik magukat a Választott Bíróság eljárási rendjének.
 5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogi szabályozás, illetve a Polgári Törvénykönyv dologi bérletre vonatkozó előírásai az irányadóak. A szerződést – gondos tanulmányozása után, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt – Felek jóváhagyólag írták alá.

 

Kelt:

 

 

 

 

Bérbeadó                                                                                                 Bérlő